ارزشيابي اساتيد نيمسال اول سال تحصيلي 98-97 دانشجويان مخترم مي بايست از تاريخ 97/08/24 لغايت 97/09/24 از طريق سايت گلستان نسبت به تکميل فرم ارزشيابي مربوط به اساتيد خود اقدام نمايند
فايلها
پيوست 2.pdf 195.071 KB
 
امتیاز دهی